Print this Stránka

Školní řád

Základní škola a mateřská škola Čáslavice, Čáslavice 110, 675 24

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

 

  1. I.                   Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci březnu. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 

Dítě do mateřské školy přijímá, na základě žádosti rodičů, ředitel Základní školy a mateřské školy v Čáslavicích. Tiskopis žádosti a přihlášky dítěte do MŠ obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů od předání uvedených dokladů řediteli ZŠ a MŠ.

 

Rodiče předávají učitelce MŠ vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu, ta je předá řediteli ZŠ a MŠ.

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

  1. II.                 Práva a povinnosti dětí, učitelek a zákonných zástupců

Dítě má právo:

-         na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

-         na volný čas, hru a odpočinek a na stýkání se s jinými dětmi

-         na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví, na ochranu před násilím, diskriminací, zneužíváním

-         užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

-         na přístup k informacím

Povinnosti dítěte:

-         řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob

-         chránit sobě a ostatním zdraví, majetek

-         nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikany

-         snaží se dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky

 

Práva a povinnosti učitelky

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Rozhoduje o metodách a postupech při plnění výchovných cílů školy.

Učitelka má právo:

-         na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci

-         nepřijmout dítě, které jeví známky nemoci a mohlo by ohrozit zdraví ostatních

-         upozornit rodiče na nevhodné chování a oblečení

-         odmítnout požadavky rodičů, které nejsou v souladu se Školním řádem nebo jsou v rozporu s Úmluvou o právech dítěte

-         nevydat dítě jiné osobě, než je zákonný zástupce dítěte nebo osoba k tomu písemně rodiči zmocněná

 

Povinnosti učitelky:

-         dodržovat pracovní kázeň

-         odpovídat za bezpečnost, výchovnou a vzdělávací činnost svěřených dětí

-         zajišťovat ochranu dětí před sociálně patologickými jevy – šikana, týrání, drogy a včas informovat ředitele školy

-         informovat rodiče o změnách při provozu MŠ

-         informovat ředitele o veškerých změnách a problémech v MŠ

-         spolupracovat s rodiči

-         zachovávat mlčenlivost, nepodávat jakékoliv informace jiné osobě než zákonnému zástupci, uchovávat služební tajemství

-         chránit majetek a hospodařit s prostředky jí svěřené

-         respektovat a dodržovat práva dětí a rodičů

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

-         na diskrétnost a ochranu informací

-         na vstup do MŠ a účastnit se probíhajících činností, aniž by je narušovali

-         na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

-         po dohodě se účastnit školních i mimoškolních akcí

-         hodnotit práci školy, jídelníček a přispívat svými nápady a názory

-         na informace o Školním vzdělávacím programu a akcích MŠ

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

-         zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, dokládat důvody nepřítomnosti

-         nevodit do MŠ dítě, které jeví známky nemoci

-         písemně informovat o změnách ve zdravotním stavu, obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání

-         dodržovat Školní řád a další dokumenty týkající se provozu MŠ

-         na vyzvání se osobně účastnit projednání otázek týkajících se dítěte

-         oznámit údaje nezbytné pro školní matriku a veškeré změny v těchto údajích

-         upozornit učitelku na jakékoliv změny v rodině ovlivňující psychický a fyzický stav dítěte

-         uhradit předepsané platby v termínu, při jejich porušování může být dítě vyřazeno z docházky v MŠ

 

Zacházení s majetkem školy

Pro zacházení s hračkami a materiály jsou dohodnutá pravidla na začátku školního roku a děti jsou povinny je dodržovat. K šetrnému zacházení jsou děti celodenně vedeny. V případě poškození majetku jsou děti vedeny k řešení a nápravě s pomocí učitelky nebo za spoluúčasti rodičů. V případě poškození majetku většího rozsahu, v důsledku nedodržení pravidel, se podílí na řešení zákonní zástupci vždy.

 

  1. III.              Evidence dítěte

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče učitelce vyplněný evidenční list dítěte. Každou změnu v uvedených údajích rodiče nahlásí v MŠ neprodleně.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněnými orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

 

  1. IV.              Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Předcházení rizikům, poučení dětí

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání, při poskytování školských služeb. Pedagogičtí pracovníci, v rámci výchovného působení, poučují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech. Zároveň seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole a mimo školu.

 

Zdravotní způsobilost

Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o zdravotním stavu dítěte, především jedná-li se o infekční onemocnění, alergické, astmatické obtíže. Zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení Školního řádu. Podávat dítěti v MŠ léky není možné, pedagog nemá k tomuto úkonu odbornou způsobilost.

 

První pomoc

Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu, zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte. Pedagogové jsou seznámeni se zásadami první pomoci. Telefonní čísla zdravotnických zařízeních jsou umístěna na určeném místě. V umývárně je zavěšena lékárnička s předepsaným potřebným vybavením.

 

Evidence školních úrazů

Ředitel školy zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Všechny školní úrazy jsou vedeny v knize úrazů.

Jde-li o úraz, který způsobil, že se dítě neúčastní činnosti školy nejméně jeden den, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je o výsledku šetření sepsán záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise. Po jednom vyhotovení záznamu o úrazu obdrží škola, zákonní zástupci, zřizovatel a ČŠI.

Ředitel školy průběžně kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí.

Pedagogické pracovnice kontrolují a vyžadují dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů dětmi.

 

 

 

Ochrana před sociálně-patologickými jevy, před diskriminací, nepřátelstvím nebo násilím:

Děti jsou přiměřenou formou jejich věku upozorňovány na možná nebezpečí

-         kouření, drogy a jiné návykové látky

-         rozmluvy či doprovody neznámých osob

-         virtuální závislosti – nadměrné sledování TV, PC

-         jakékoliv projevy diskriminace

Ve všech prostorách školy MŠ platí zákaz kouření, používání omamných látek, a alkoholu.

Při pobytu mimo MŠ jsou děti vždy upozorněny na možná nebezpečí a možný nález nebezpečných věcí – léky, stříkačky.

Děti jsou vedeny ke zdravému způsobu života, ke kamarádství, k pomoci slabším a zdravotně znevýhodněným dětem. Nepřípustné jsou jakékoliv projevy nerovnosti, zesměšňování a podceňování dětí.

 

Dozor nad dětmi:

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovně-vzdělávací práce s dětmi pedagogické pracovnice školy. Učitelka odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí. Při plaveckém výcviku odpovídají za bezpečnost dětí ti, kteří výcvik vedou. V době před plaveckým výcvikem a po jeho ukončení, odpovídají za bezpečnost dětí učitelky, které děti doprovázejí. Učitelka je přítomna po celou dobu výcviku. V rámci dopravní výchovy využívá přidělené vesty a dopravní terčík.

Při akcích konaných mateřskou školou, kterých se účastní  i rodiče dětí (podzimní, vánoční a jarní tvoření, besídky, rozsvěcování vánoční stromu apod.), zodpovídá za bezpečnost dětí učitelka do ukončení provozu, tj. do 15.30 hod. Od ukončení provozu tj. od 15.30 hod. zodpovídají za děti rodiče.

 

 

  1. V.                Provoz mateřské školy

Provoz I. oddělení je od 6.00 – 15.30 hod.

Děti přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., po dohodě s učitelkou lze domluvit příchod dítěte dle aktuální potřeby rodičů.

Odchod dětí z MŠ:

-         po obědě      od 12.00 – 12.15 hod.

-         odpoledne    od 14.30 – 15.30 hod.

Provoz II. oddělení je od 7.00 – 12.00

Od 6.00 – 7.00 se děti scházejí v I. oddělení, v 6.50 hod. je učitelka převádí do II. oddělení, po obědě přecházejí společně se školnicí do I. oddělení k odpolednímu odpočinku. Děti, které odchází po obědě, vyzvedávají rodiče nejpozději do 11.50 hod.

Děti přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., po dohodě s učitelkou lze domluvit příchod dítěte dle aktuální potřeby rodičů.

 

Omlouvání dětí:

Rodiče omlouvají děti do 7.00 osobně, telefonicky nebo emailem. Na následující dny kdykoliv v průběhu dne, stejným způsobem.

ms.caslavice@seznam.cz

tel. 733 175 896

 

Odhlašování obědů:

Oběd lze odhlásit den předem do 12.00 hod. osobně, telefonicky nebo emailem.

Do jídlonosiče je možné stravu odebrat pouze první den nemoci u výdejového okénka od 11. 00 – 12. 00 hod.

 

Cena stravného:

Přesnídávka  6 Kč

Oběd           14 Kč

Svačina         6 Kč

Veškeré záležitosti týkající se stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny

nebo jiná pověřená osoba.

tel. 732 649 041

M.Varbuchtova@seznam.cz

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-rad/