Print this Stránka

Školní speciální pedagog

NÁPLŇ  PRÁCE  ŠKOLNÍHO  SPECIÁLNÍHO  PEDAGOGA  NA  ŠKOLNÍ  ROK 2018/2019

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG: Mgr. Kamila Veselá

 1.  ŠKOLNÍ ZRALOST
 • Konzultace pro rodiče předškolních dětí – školní zralost, rozvíjení schopností a dovedností u předškolních dětí, orientační diagnostika školní zralosti.
 • Vedení a příprava kurzů předškolního vzdělávání, speciálně pedagogická diagnostika.
 • Účast při zápisu dětí do prvních tříd, tvorba materiálů k zápisu dětí do prvních tříd.
 • Spolupráce s MŠ – konzultace o školní zralosti dětí nastupujících do školy, metodická pomoc s dětmi, u kterých jsou diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby.
 • Diagnostika školní zralosti.

 

 1. PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
 • Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – speciálně pedagogická diagnostika, diagnostika čtení, psaní, počítání, zrakového a sluchového vnímání a paměti, prostorové orientace, řeči, pozornosti, Test rizika poruch učení.
 • Individuální a skupinová reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky – probíhá po vyučování podle rozvrhu hodin. Nabídka programů KUPOZ, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi.
 • Péče o žáky integrované, vedení dokumentace, jednorázové konzultace pro žáky.
 • Pedagogická intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Výuka předmětů speciálně-pedagogické péče.
 • Tvorba a plán pedagogické podpory ( 1.stupeň podpůrných opatření).

 

 1. DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
 • Jednorázové konzultace – krizová intervence, individuální reedukace po vyučování dle rozvrhu, doporučení další odborné péče, styly učení, práce s dysortografickou tabulkou a kompenzačními pomůckami.
 • Diagnostika učebních stylů žáků a studentů s využitím dotazníku LSI- věkové skupiny 9-16 let.

 

 1. KONZULTACE PRO UČITELE
 • Pomoc při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Pomoc při tvorbě IVP, PLPP.
 • Speciální kompenzační pomůcky, didaktické materiály.
 • Pomoc při integraci žáků s podpůrnými opatřeními.
 • Návštěvy v hodinách na žádost učitelů.

 

 1. KONZULTACE PRO ASISTENTY  PEDAGOGA
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga

 

 1. KONZULTACE S VEDENÍM ŠKOLY, VÝCHOVNÝM PORADCEM A METODIKEM PREVENCE
 • Problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Koordinace školního poradenského pracoviště.
 • Práce se třídou.
 • Poradenství pro žáky s různými problémy.

 

 1. KONZULTACE PRO RODIČE
 • Poradenství rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Doporučení další odborné péče.
 • Průběžná komunikace s rodiči o reedukační, speciálně vzdělávací práci a pedagogické intervenci s jejich dítětem.
 • Konzultace pro rodiče předškolních dětí – školní zralost.

 

 1. SPOLUPRÁCE S PPP TŘEBÍČ, SPC JIHLAVA A DALŠÍMI PORADENSKÝMI ZAŘÍZENÍMI

 

 

V Třebíči 4. září 2018

 

Mgr. Kamila Veselá

školní speciální pedagog

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-specialni-pedagog/