Print this Stránka

Aktivity pro žáky nejen s SVP

Doučování – nápravy – reedukace jsou časové úseky po vyučování, kdy vybraní žáci, procvičují určité dovednosti podle návrhu Doporučení z PPP nebo SPC a podle IVP nebo plánu pedagogické podpory. Učivo většinou docvičují s učitelem daného předmětu, třídním učitelem nebo speciálním pedagogem.

Logopedická prevence v MŠ i ZŠ – funguje v naší škole již od roku 2016, kdy byla v MŠ Čáslavice provedena logopedická depistáž pracovníky SPC Třebíč. Odborní logopedové po depistáži dětí vybrali ty děti, které doporučili k zařazení do logopedické prevence, tzn., že s těmito dětmi pracuje v rámci logopedické prevence v MŠ logopedický asistent. (pozn. nejedná se o děti, které již pravidelně navštěvují s rodiči klinického logopeda). Tyto děti pravidelně jedenkrát týdně navštěvují ve II. oddělení MŠ logopedický koutek, speciálně vybavený logopedickými pomůckami. Zde společně s logopedickým asistentem pracují na rozvoji motoriky řečových orgánů, jemné motoriky, dechu, hlasu, slovní zásobě a smyslovém vnímání. Logopedická cvičení souběžně rozvíjí jednotlivé roviny jazyka – slovní zásobu, správnou výslovnost, gramatickou správnost a užití komunikace v praxi. Současně  dětí dělají grafomotorická cvičení podporující rozvoj jejich grafických projevů. Děti mají svoje logopedické deníky, prostřednictvím kterých komunikuje logopedický asistent  s rodiči. Každý týden si děti na víkend odnáší deníky s sebou domů. Rodič tak má možnost si prohlédnout, co se dítě učilo a zopakovat s ním některá cvičení. Také je zde vždy malý zábavný úkol pro dítě, který dítě společně s rodiči přes víkend splní. Prostřednictvím deníků předává logopedický asistent rodičům a dětem nejen úkoly, ale i metodiku k nácviku správné výslovnosti, cvičení na motoriku mluvidel nebo u dětí oblíbené malované čtení.

Současně probíhají v každodenní činnosti MŠ kolektivní logopedické chvilky a to pro všechny děti. Logopedické chvilky rozvíjí řečovou stránku jazyka v kolektivních činnostech.

Od roku 2017 je aktivní také Kroužek logopedické prevence pro žáky ZŠ, který je určený výhradně pro žáky 1.,2., případně i 3. ročníku, u kterých přetrvávají problémy s výslovností. Kroužek probíhá vždy jednu hodinu týdně a to formou intenzívní logopedické prevence, která je realizována formou hry, soutěží a zábavných komunikačních cvičení pro děti.

V září roku 2016zahájil činnost na naší škole i kroužek Miniškolička, který je určen pro předškolní děti z mateřské školy, budoucí prvňáčky. Pravidelně jedenkrát v měsíci s nimi v prostorách třídy v základní škole pracuje speciální pedagog a rozvíjeny jsou všechny oblasti vývoje dítěte, které jsou nutné pro správnou školní zralost (matematická představivost, sluchová analýza a syntéza, pozornost, paměť, koordinace ruka – oko, vizuální představivost, zrakové vnímání, rytmizace slov, jemná a hrubá motorika, grafomotorika aj.) Výuka probíhá ve třídě základní školy, kde se děti seznamují s prostředím, které budou zanedlouho navštěvovat a také například s prací na interaktivní tabuli apod..

Předškoláci ve školní družině – týdenní pravidelné návštěvy předškolních dětí z MŠ ve školní družině ZŠ – podpora vztahu mezi vrstevníky, individuální práce s pracovními sešity pro rozvoj školních dovedností.

Předškoláci ve škole: jedenkrát za čtvrt roku – návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ – přivykání na klima třídy, seznámení s činnostmi ve škole, přátelské hry ve třídě

Motorická cvičení s dětmi v MŠ – cvičení s předškoláky, vliv na hrubou a jemnou motoriku dítěte, 2x týdně

Nové aktivity od 1.9.2019

Depistáže v 1. a 2. ročníku: jsou výzkumná šetření, která probíhají v měsíci prosinec v 1. A ve druhém ročníku a provádí se na základě písemného souhlasu rodičů. Depistáže provádí speciální pedagogové školy. V 1. ročníku u dětí cílíme na dílčí nedostatky v analýze a syntéze slov, v pravo-levé orientaci, zrakové analýze, v chybném držení psacího načiní, matematickou představivost, číselnou řadu aj. Výsledky jsou konzultovány s třídním učitelem a dětem a jejich rodičům, u kterých bylo dílčí oslabení zjištěno, jsou nabídnuty pracovní listy k docvičení nebo docvičovací hodiny v rámci vyučování se speciálním pedagogem, asistentem pedagoga, logopedickým asistentem.

Při depistáži ve 2. ročníku se zaměřujeme na čtení, schopnost sluchové diferenciace, sluchové analýzy a syntézy, vnímání rytmu slov, zrakového vnímání a představivosti, psaní diktátu a opisu krátkého textu. Výsledky rovněž konzultujeme s třídním učitelem a vybraným žákům je doporučena návštěva DYS –klubu případně i celkové vyšetření v PPP/SPC. S výsledky našeho šetření jsou srozuměni rodiče individuálně.

DYS-klub je kroužek pro žáky s poruchami učení, který se koná 1krát týdně po vyučování (věkové rozdělení dětí), kroužek vyučují speciální pedagogové ŠPP a asistenti pedagoga. Kroužek je bezplatný. Během výuky v kroužky se prolínají různé aktivity např. motorické hry, paměťové hry, čtení textů, dramatizace pohádek, cvičení zrakové pozornosti i sluchové percepce, opakujeme probrané učivo, hrajeme hry na podporu vnímání a pozornosti, procvičujeme komunikační schopnosti.

Jóga pro děti – cvičení předškolních dětí v MŠ a také cvičení dětí ve školní družině – MŠ vždy 1x týdne, ZŠ – 1x za 14 dní.

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/aktivity-zaky-svp/