Print this Stránka

Plán výchovného poradce pro rok 2016/2017

Plán výchovného poradce

2016/2017

Celoroční úkoly

  • řešení aktuálních situací a problémů ve škole – řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků
  • účast na školeních a setkáních výchovných poradců
  • vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných, nadaných – spolupráce se školním speciálním pedagogem
  • spolupráce s poradenskými pracovišti PPP, OSPOD Třebíč, IPS, Policie ČR, Městská policie,…..
  • vedení žákovského parlamentu
  • schránka důvěry
  • práce s internetem, tiskem – získávání nových a aktuálních informací
  • aktualizace nástěnky před kanceláří výchovného poradce – volba povolání
  • informace pro žáky především 8. a 9.tříd – hodiny ČASP, VkO, VkZ

 

září:

- stanovení konzultačních hodin (nástěnka ve škole, webové stránky školy)

úterý           9:30-12:30

středa          8:30-10:30

čtvrtek         8:00-9:30

po předchozí domluvě i v jiném termínu

- aktualizace žákovského parlamentu

- aktualizace seznamu žáků s vývojovými poruchami učení

- vytvoření nástěnky výchovného poradce – volba povolání

- shromažďování materiálů o jednotlivých středních školách a učilištích, distribuce letáků do IX. třídy

- spolupráce s PPP – tvorba individuálních vzdělávacích plánů

 

říjen:

- aktualizace schránky důvěry – boj proti šikaně

- zjištění zájmu žáků o studium na školách uměleckého typu

- informace rodičům (třídní schůzky 8. 10. 2015) k volbě povolání

- XXI. Mezinárodní veletrh vzdělávání  DIDACTA Třebíč 2015

(20. 10. 2016  –  účast žáků  IX. třídy)

- doporučení návštěvy dnů otevřených dveří na SŠ, SOU Třebíč

- návštěva žáků IX. Třídy na IPS Úřadu práce v Třebíči (31. 10. 2016)

 

listopad:

- žáci s poruchami učení (doplnění seznamu žáků s dyslektickými, dysgrafickými a dysortografickými poruchami)

- zajištění brožury Atlas školství – kraj Vysočina

- zajištění zápisových lístků pro vycházející žáky

- vyplnění a odevzdání přihlášky na školy uměleckého směru

- volba studijních a učebních oborů – práce s brožurou

- hodnocení práce výchovného poradce za 1.čtvrtletí

 

prosinec:

- pohovory se žáky VIII. třídy –  „Čím bych chtěl být?“

- týrání dětí, násilí v rodině, drogová závislost, agresivita dětí,

- šikana, zdravá výživa – besedy, diskuse

 

leden:

- příprava zápisu do 1. třídy

- práce s talentovanými žáky

- informace rodičům vycházejících žáků –přijímací řízení, aktuality, vyplňování a kontrola přihlášek

- zápis žáků do 1.třídy (žádosti o odklad, vyšetření v PPP)

 

únor:

- zjišťování studijních výsledků  našich bývalých žáků na SŠ

- práce s talentovanými žáky

- kontrola prospěchu žáků na přihláškách na SŠ, SOU

- vydávání a evidence zápisových lístků

 

březen:

- brutalita dětí, šikana

- sexuální výchova – beseda se žáky vyšších tříd

- příprava zápisu do 1. třídy

- individuální práce s problémovými žáky

 

duben:

- zápis do 1. třídy (5. 4. 2017 od 14:00)

- žáci s výchovnými problémy

- 1. kolo přijímacího řízení a jeho vyhodnocení (12. a  19. 4.)

- individuální konzultace se žáky nepřijatými v 1. kole a jejich rodiči

- pomoc při psaní odvolání

 

květen:

- vyhodnocení výsledků soutěží

- šikana, drogy, násilí – problémy žáků

- vyhodnocení přijímacího řízení, statistika – úspěšnost a umístění žáků

- návštěva IPS Třebíč – VIII.třída

 

červen:

- zhodnocení práce talentovaných žáků v průběhu školního roku

- zápisy a kontrola vyšetření žáků s  vadami

- hodnocení práce v oblasti výchovného poradenství za školní rok

- besedy ve třídách o bezpečnosti pro období letních prázdnin

 

V Čáslavicích 1. 9. 2016

Vypracovala: Mgr. Dana Sýkorová – výchovný poradce

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/plan-vychovneho-poradce-pro-rok-201213/