Print this Stránka

Činnost ŠPP

Mgr. Kamila Veselá – školní speciální pedagog, logopedický asistent a preventista

 • Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole
 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky se SVP a jejich rodiče
 • Evidence žáků se SVP, depistážní šetření
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními v regionu (PPP, SPC, SVP, OSPOD aj.)
 • Spolupráce s  učiteli i ostatními členy ŠPP při řešení aktuálních problémů v oblasti klimatu třídy
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Péče o žáky se SVP a o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů,plánů pedagogické podpory, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • Organizace činnosti DYS –klubů (od září 2019) – kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vedení kroužku Logopedické prevence v MŠ a v ZŠ (1. a 2. třída)
 • Komunikace s SPC Třebíč – logopedická garance a depistáže, vedení evidence a doporučení k logopedické prevenci
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům

 

Mgr. Ivana Kulhánková  - školní metodik prevence

 • Práce s kolektivem žáků při využití metod, které příznivě ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
 • Příprava a realizace Preventivního programu školy
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům

 

Mgr. Dana Sýkorová  – výchovný poradce

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • Organizace veletrhu středních škol
 • Řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence a sledování žáků s neprospěchem Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů přestupků proti školnímu řádu
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, psychiatrické ambulance, OSPOD, PČR
 • Evidence (matrika) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Mgr. Veronika Dvořáková – speciální pedagog

 • Organizace péče o žáky sec speciálními vzdělávacími potřebami a organizace péče o nadané žáky
 • Organizační vedení kroužku pro předškolní děti: MINIŠKOLIČKA
 • Vedení evidence pomůcek pro žáky se SVP
 • Péče o integrované žáky – pomoc při přípravě IVP, PlPP, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • Organizace činnosti DYS – klubů (od září 2019) – kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, budoucí práce se žáky s poruchami učení v kroužku DYS–klub
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Depistážní šetření

 

Jana Pánková, DiS. – asistent pedagoga

 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s poruchami učení, při vytváření pomůcek                    
 • Dopomoc s péčí o integrované žáky s poruchami učení a chování
 • Přípravné práce pro kroužky DYS klub, Miniškolička, Logopedická prevence i pro depistáže ve třídách

 

Bc. Miroslava Čermáková – Předškolní příprava, školní zralost

 • Vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky v MŠ
 • Základní diagnostika předškolní zralosti dětí v MŠ (grafomotorika, motorika, koordinace oko – ruka, samostatnost, pozornost, sebeobsluha, komunikace s vrstevníky, řečový projev, předmatematické představy aj.)
 • Komunikace se speciálními pedagogy v ZŠ – v rámci kroužku Miniškolička, logopedické prevence, předškolní přípravy i organizace zápisu do 1. ročníku

 

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-preventivni-program/cinnost-spp/