Print this Stránka

Školní družina

Družina_přijetí_web

Řád školní družiny při ZŠ a MŠ Čáslavice

 1. Provozní doba: ve dnech školního vyučování od 10:40 do 15:30 hod.
 2. Do školní družiny jsou děti přijímány na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihláška obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, třída, adresa bydliště, důležité údaje o zdravotním stavu dítěte (včetně případných omezení), telefonický kontakt na rodiče, dobu pravidelného příchodu a odchodu ze zařízení a sdělení, s kým bude dítě odcházet. Jakákoliv změna musí být od rodičů oznámena písemně.
 3. Ze ŠD mohou žáci odcházet po obědě, tj. ve 12:00hod. nebo po skončení kroužků, nejpozději do 15:30 hod.
 4. Pitný režim si žáci zajišťují sami.
 5. Za vlastní hračky, které si děti do ŠD donesou, škola neodpovídá.
 6. Souběžně se svojí činností organizuje ŠD zájmové kroužky, které probíhají od 12:00 do 15:00 hod.
 7. Členové těchto kroužků čekají na jejich začátek ve ŠD a vychovatelka ŠD za ně zodpovídá do příchodu vedoucího zájmového kroužku.
 8. Za členství ve ŠD nebo v zájmových útvarech, pracujících pod školní družinou, se vybírá poplatek ve výši 100,- Kč. Ten je vybírán vychovatelkou vždy první středu v měsíci. Povinnost placení příspěvku zaniká pouze v případě, že je dítě písemně odhlášeno.
 9.  ŠD organizuje během školního roku několik společných akcí. Těchto akcí se mohou účastnit i žáci naší školy, kteří ŠD nenavštěvují. Mohou se účastnit i jednotlivých kroužků, pokud není kapacita naplněna. Podle náročnosti pomůcek se mohou finančně spolupodílet na dané akci. V době účasti těchto dětí na jakékoliv aktivitě ŠD, za ně tato zodpovídá a ony jsou povinny podřídit se pravidlům chování ve ŠD.
 10. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout do 15:30 hod. Pokud tak neučiní, budou kontaktováni telefonicky. Vychovatelka je povinna vyčkat příchodu rodičů pro dítě.
 11. Pokud by došlo ke skutečnosti, že do školní družiny bude přijato dítě se SVP, bude ve spolupráci s rodiči upraven režim tak, aby ho dítě zvládalo.

V Čáslavicích dne 31.8.2019

Mgr. Petr Blecha

ředitel ZŠ a MŠ

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-druzina/