Print this Stránka

Volba povolání

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

 

Ředitel střední školy zveřejňuje:

- obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání

- kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění

- dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, pokud ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky rozhodne

obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 31. října

ostatní obory vzdělání

do 31. ledna

 

 Ředitel střední školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

  • výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena,

  • výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

  • výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

  • případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 

Podávání přihlášek

 Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

- škola vydá dvě přihlášky spolu s pololetním vysvědčením

- vyplněnou přihlášku (bez lékařského potvrzení) odevzdat výchovné poradkyni ke kontrole a potvrzení

obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

do 30. listopadu

ostatní obory vzdělání

do 1. března

 

Přijímací zkoušky – termíny

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

dva termíny v období

2. – 15. ledna

talentová zkouška v konzervatoři

dva termíny v období

15. – 31. ledna

talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou

dva termíny v období

2. ledna – 15. února

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání

12. a 19. dubna

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

18. a 20. dubna

školní přijímací zkoušky v 1. kole

dva termíny v období

12. – 28. dubna

školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy

 Uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

 

Zápisový lístek

- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává

- zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání, nebo při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do tzv. „běžných“ oborů vzdělání

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-preventivni-program/volba-povolani/