Print this Stránka

O nás

Název školy:                   Základní škola a mateřská škola Čáslavice                                               

Sídlo:                              Čáslavice 110Čáslavice 675 24

Ředitel:                           Mgr. Petr Blecha, blechazscaslavice@gmail.cz  

                                       tel. 568 883 177

Učitelky MŠ:                    Bc. Miroslava Čermáková – vedoucí učitelka

                                        Aranka Křivánková – I. oddělení

                                        Kateřina Marténková – II. oddělení

Školní asistent:             Hana Filipská

Speciální pedagog:      Mgr. Veronika Dvořáková,  Mgr. Kamila Veselá

 

Vedoucí školní jídelny, školnice I. oddělení: Miluše Vařbuchtová

Školnice II. oddělení:    Alena Buličková

Kontakt MŠ:                  tel. 568 883 102

                                      ms.caslavice@seznam.cz

Zřizovatel:                     Obec Čáslavice, Čáslavice 23, 675 24, oucaslavice@iol.cz,

                                      tel. 568 883 424

 

 

Obecná charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola v Čáslavicích je od 1. 1. 2003 právním subjektem, jejímž zřizovatelem je obec Čáslavice. Od 1.9. 20015 je MŠ dvoutřídní s celodenním provozem od 6: 00 – 15:30 hod. s ředitelstvím v ZŠ, která je vystavěna nad MŠ, pro děti ve věku zpravidla od 3 – 6 let, nejdříve však od dvou let věku dítěte.

Mateřská škola je umístěna ve víceúčelové budově OÚ uprostřed obce a má dvě oddělení. Poskytuje předškolní vzdělávání dětem z několika obcí – Čáslavice, Loukovice, Babice a Bolíkovice.

I. oddělení mateřské školy

Vstup do I. oddělení je po schodišti přes venkovní terasu nebo bezbariérovým přístupem u terasy. Prostory I. oddělení se skládají z několik částí – vstupní místnost, šatna dětí, šatna učitelek a sociální zařízení, třída, sociální zařízení pro děti – umývárna a WC dětí. Součástí těchto prostor je kuchyně školní jídelny se skladem, jídelnou, kanceláří vedoucí ŠJ a sociálním zařízením.

školka2

 

skolka1

 

 

5 6

škola3

školka4

 

školka5

školka6

školka7

 

 

II. oddělení mateřské školy

Oddělení se nachází v přízemí víceúčelové budovy se vchodem ze zadní části této budovy, který je zároveň bezbariérový. Prostory II. oddělení obsahují hernu, logopedickou třídu, sociální zařízení pro děti – umývárnu a WC, šatnu dětí, šatnu učitelek a sklad pro učební pomůcky, kuchyňku a sociální zařízení pro učitelku, úklidový kout a prostorný vestibul. Stravování dětí II. oddělení probíhá v jídelně ZŠ. Na odpolední odpočinek děti přecházejí do I. oddělení.

 

OII_1

OII_2

OII_3

OII_4

OII_5

OII_6

 

Řízení mateřské školy

MŠ je v právním subjektu se ZŠ Čáslavice, škola je řízena ředitelem školy. Zaměstnanci znají své kompetence, vyjadřují se otevřeně ke své práci, vzájemně se tolerují. Mají prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů. Vedoucí učitelka provádí hospitační činnost na základě předem stanovených kritérií. Po hospitaci řešíme zjištěné nedostatky věcně, včetně zajištění nápravy. Podněty a nápady k rozvíjení programu školy přijímá vedení školy od zaměstnanců a rodičů zodpovědně. Na pedagogických poradách pravidelně vyhodnocujeme svou práci, provádíme sebehodnocení, hodnocení školy, které zahrnuje všechny oblasti – podmínky, práci učitelky, výsledky vzdělávání dětí.

Vedoucí učitelka pravidelně informuje rodiče o plánovaných akcích vložením informací na webové stránky školy, emailem a vyvěšením na nástěnku v šatně, či osobním rozhovorem.

 

Personální a pedagogické zajištění

Výchovně vzdělávací proces zajišťují učitelky s požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilostí. Kvalifikace všech učitelek MŠ odpovídá zákonu č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících. Úklid školy zajišťují školnice a uklízečka, stravování kuchařky a vedoucí školní kuchyně.

 

Další vzdělávání pracovníků

K dalšímu vzdělávání přistupují učitelky aktivně, pravidelně se zúčastňují odborných vzdělávacích akcí, kurzů a seminářů. Získané poznatky konzultují se  spolupracovnicemi školy. Využívají samostatné studium odborných knižních a elektronických materiálů.

 

Logopedická prevence

V logopedické třídě probíhá v průběhu dopoledne, pod vedením logopedického asistenta, pravidelně logopedická prevence s dětmi z MŠ. V odpoledních hodinách zde navštěvují kroužek logopedické prevence žáci 1. a 2. třídy. MŠ spolupracuje s SPC Třebíč, kdy jsou zajištěny pravidelné logopedické depistáže a následné kontroly dětí.

logo1

logo2

 

K pohybovým aktivitám při pobytu venku využívá MŠ víceúčelové hřiště u OÚ, které bylo nově zrekonstruované a zkolaudované v roce 2012, travnaté fotbalové hřiště na okraji obce a přírodní okolí.

12

okoli1

okolí2

 

Spolupráce se ZŠ
Mateřská škola úzce spolupracuje se ZŠ, pořádá společné akce vhodné i pro 1. a 2. třídu, podílí se na projektu EKO škola, konzultuje se speciálním pedagogem ZŠ přípravu předškolních dětí před vstupem do první třídy, děti z MŠ se pravidelně účastní vyučování v první třídě, společně navštěvují plaveckou výuku v Třebíči v Laguně Třebíč, děti 1x měsíčně navštěvují ZŠ v Miniškoličce, pravidelné 1x týdně pracují v ZŠ v pracovním sešitě, hrají si v družině. MŠ využívá nejen k tělesným aktivitám tělocvičnu ZŠ.

zs1

zs2

zs3

zs4

zs5

zs6

 

 

Spolupráce s místními spolky
Spolupráce s místními spolky je na dobré úrovni. Akcí, které pořádá SPOZ se MŠ aktivně účastní s připraveným programem – Vítání občánků, Rozsvěcování vánočního stromku, Ježíškova pošta, Setkání u vánočního stromku, různé oslavy obce, Drakiáda, Karneval, Lampionový průvod.

spol1

spol2

spol3

spol4

spol5

spol6

 

K předávání poznatků z environmentální výchovy přispívá významnou měrou i spolupráce s Mysliveckým spolkem v Čáslavicích. Děti se snaží v zimě pomáhat s péčí o zvířátka, nosí starý chléb a kaštany do lesa. Vyrábí krmítka pro ptáčky. Myslivci umožňují dětem pobyty na myslivecké chatě, která se nachází uprostřed lesa. Zde děti tráví celodenní pobyty, dříve i na chatě nocovaly. Myslivci ve spolupráci se SPOZ pořádají pro děti akce spojené se získáváním poznatků o přírodě – Dětský den, Posezení u rybníka Štompil.

mys1

mys2

mys3

mys4

mys5

mys6

 

Spolupráce se zřizovatelem MŠ a ZŠ
MŠ spolupracuje i se zřizovatelem, kterým je Obec Čáslavice. Obec se podílí na různých projektech školy Rozsvěcování vánočního stromu, Pálení čarodějnic, Dětský den, Ježíškova pošta, Pouťové kolotočování, Čáslavice čtou dětem, významné oslavy obce apod. Velkým projektem bylo v roce 2012 vybudování dětského hřiště za obecním úřadem a v roce 2015 zřízení II. oddělení MŠ. Zřizovatel výrazně podporuje zkvalitnění věcných podmínek pro všeobecný rozvoj a vzdělávání dětí.

spol1

spol2

spol3

spol4

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program s názvem „Pojď si s námi zazpívat, kdo si zpívá, má svět rád“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jeho vzdělávací obsah je promyšlený a je pro děti nejen příjemnou zkušeností, ale i zdrojem spolehlivých základů do života a vzdělávání. To je zaměřeno na získávání a upevňování klíčových kompetencí, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatňování získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Vzdělávání probíhá v integrovaných blocích, které jsou motivované dětskou písní a obsah IB vychází ze života dítěte. Naší snahou je, aby obsah bloků byl pro děti smysluplný, zajímavý a získané poznatky, dovednosti a zkušenosti byly komplexní. Při vzdělávání respektujeme vývojová specifika věkové skupiny dětí, vycházíme z individuálních potřeb a možností jednotlivých dětí. Nabízíme vhodné vzdělávací prostředí, které je podnětné, pro děti vstřícné a zajímavé. Děti mají přístup ke všem hrám a hračkám, k výtvarnému a pracovnímu materiálu, knihám a pracovním sešitům. Vše je v jejich dosahu v přiměřené výšce tak, aby mohly samostatně tvořit a pracovat. Pro předškolní děti, které jsou před vstupem do první třídy, využíváme pracovní sešity, které obsahují systém grafomotorických cvičení, vycházející z posloupnosti vývoje dovedností dítěte. Cvičení postupují od nejjednodušších prvků a postupně přecházejí k obtížnějším. Pro mladší děti jsou rovněž zajištěny pracovní sešity zaměřené na grafomotoriku.
K dosažení daných cílů využíváme zpracované dlouhodobé projekty, které jsou zaměřené na předčtenářskou, předmatematickou, environmentální a finanční gramotnost, logopedickou prevenci, hru a zdravý životní styl. Obsah ŠVP a témata s ním spojená jsou propracovány tak, aby byly naplňovány cíle předškolního vzdělávání a potřeby dětí.
Ve třídách vytváříme takové klima, kde se děti cítí jistě, bezpečně a spokojeně, mají možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Dlouhodobé projekty naší mateřské školy

Ekoškola

Cíle projektu:

 • probudit v dětech pocit spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí a vědomí, že prostředí, v němž žijeme, významně ovlivňuje naše vlastní zdraví a kvalitu života
 • získávání poznatků o půdě, o podmínkách pro život rostlin, rozvíjet smysl pro zodpovědnost při péči o ně

Projekt se věnuje ekologii v domácnosti formou blízkou dětem předškolního a mladšího školního věku. Pomocí her, tvořivých činností a dalších aktivit se děti seznámí s problematikou nakládání s odpady a jejich recyklace, zdravé výživy a životního stylu a šetrného chování k přírodě v každodenním životě při provozu domácnosti. Úzce spolupracujeme se ZŠ, žáci dětem předkládají formou her a zajímavého povídání poznatky o ekologii.
Formou prožitkového učení dětí budeme hojně využívat nově zakomponované prvky na naší zrekonstruované zahradě, chceme využít bylinkovou zahradu, keře i trávy k přímému pozorování a lépe tak pochopit změny, které v přírodě probíhají. Na vlastní oči poznávat, co potřebují rostliny k růstu, učit se pracovat s půdou a prožívat radost z vlastní práce a jejího výsledku. Cílem je posilovat kontakt dětí s přírodou, osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o rostliny, poznávat charakteristické znaky rostlin.
Seznamovat se s okolní krajinou, rybníky, přírodou – využít pobyt na myslivecké chatě, v přírodě, pomáhat starat se o lesní zvířátka.

Očekávané výstupy:

 • pozorování stromů a keřů od jara do zimy (rašení pupenů, růst listů, květů, plodů, zbarvování listí, opadávání, holé větve)
 • využití plodů k vlastní tvořivosti
 • pozorování drobných živočichů a hmyzu v trávě
 • seznámit s procesem opylování
 • pozorování vzájemných vztahů mezi organismy – klíčení semen, život žížal pod zemí apod.)
 • poznávání různých druhů trvalek a bylinek – vůně, barva, květ, list
 • získávání dovedností a manuální zručnosti při péči o rostliny – setí semen, přesazování rostlin, výsadba
 • obohacení slovní zásoby dětí o slova spojená s prací na zahradě
 • odpočinek a relaxace v příjemném přírodním prostředí – bylinková zahrada, dětské hřiště u OÚ
 • získávání povědomí o ohleduplném chování k přírodě
 • sběr kaštanů, přírodnin, suchý chléb
 • spolupráce se ZŠ – žáci 9. třídy děti zábavnou a hravou formou seznámí děti s tématy „Doprava“ a „Šetrný spotřebitel“
 • žáci 7.třídy s tématy „Prostředí školy“ a „Třídění odpadů“
 • děti se seznámí s novými ekologickými pojmy, eko značkami, co se stane, než rozbalí svačinu.

 

Podpora logopedické prevence-„Povídám, povídám pohádku…“

Cíl:
Logopedická prevence v  mateřské škole podporuje přirozený rozvoj komunikace, podněcuje řečové schopnosti a dovednosti dětí adekvátně k jejich věku. LP pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči a logopedický asistent také může rozpoznat možné příznaky rizikového řečového vývoje. V takovém případě poskytne informaci o dostupné logopedické péči a je v kontaktu s klinickým logopedem a SPC. Logopedická prevence je zaměřena na rozvoj motoriky řečových orgánů, jemné motoriky, dechu, hlasu, slovní zásoby a smyslového vnímání, grafomotoriky. Logopedická cvičení souběžně rozvíjí jednotlivé roviny jazyka – slovní zásobu, správnou výslovnost, gramatickou správnost a užití komunikace v praxi. V mateřské škole pracuje logopedický asistent Mgr. Kamila Veselá s dětmi, které po depistáži určí logoped z SPC Třebíč. Logoped z SPC Třebíč spolupracuje s MŠ a navštěvuje dvakrát ročně MŠ, kdy prověřuje jazykovou úroveň vybraných dětí.
M. Čermáková, A. Křivánková a K. Veselá absolvovaly kurz Logopedická prevence v rámci projektu Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR. Veškeré znalosti, poznatky a zkušenosti učitelky předávají dětem v průběhu dne a celého roku zařazením cílených logopedických aktivit. O své zkušenosti se podělí i s kolegyní z II. oddělení.
 

Očekávané výstupy:
Dechová cvičení:

 • cvičení nádechu (bylinkové polštářky, kytička s mravencem)
 • cvičení výdechu (bublifuk, bubladlo, větrník, vrtulky….)
 • usměrňování výdechového proudu vzduchu (svíčka, peříčka)
 • cvičení dechové výdrže (brčka a malé obrázky)
 • cvičení hospodaření s dechem (bublalo, svíčka)
 • S dechovými cvičeními úzce souvisí i fonační cvičení, které provádíme většinou současně.

Fonační cvičení:

 • hluboký nádech – pomalý výdech – přidávání hlasu
 • napodobování zvuků a hlasů zvířat
 • vyslovování skupiny slov na jeden výdech
 • vyslovování jednoduchých říkadel spojených s pohybem
 • cvičení s různou intenzitou hlasu
 • napodobování hlasů pohádkových postav

Artikulační cvičení:

 • cvičení na polohování a pohyblivost jazyka
 • cvičení na polohování a pohyblivost rtů
 • cvičení na pohyblivost tváří
 • cvičení na polohování a pohyblivost čelistí
 • cvičení pohyblivosti měkkého patra
 • cvičení mimického svalstva

Tato cvičení cíleně zařazujeme do ranního kruhu a při každé vhodné příležitosti v průběhu celého dne. Využijeme náměty pro daná cvičení, která jsou uvedeny v „Metodické příručce logopedické prevence“.

 

Čáslavice čtou dětem – předčtenářská gramotnost

Cíle projektu
Cílem předčtenářské gramotnosti je zájem o čtené slovo, zájem o knihu a její obsah, rozvoj dílčích psychických funkcí. Zaměříme se na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, komunikačních schopností – řeč, zrakového a sluchového vnímání a paměti, vnímání prostoru a prostorových představ, vnímání rytmu. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro nácvik čtení a psaní a úroveň jejich rozvoje ovlivňuje úspěšnost dítěte.
Nejde jen o to přečíst si každý den jeden příběh na pokračování, ale důležité je následně si o obsahu s dětmi povídat, detailně jej spolu rozebrat, diskutovat o něm. Děti si tak velmi zlepšují paměťové, řečové a komunikativní dovednosti, které jsou v současné době velmi potřebné. Nedílnou složkou je i sociální zkušenost, emocionální prožitek.
Abychom dětem čtení učinili zajímavější, oslovíme širokou veřejnost z Čáslavic, aby přišli dětem do mateřské školy přečíst úryvek z knihy. Mohou to být zaměstnanci školy, učitelé, starosta obce, babičky, rodiče – kdokoliv, kdo bude mít zájem dětem přečíst krátký příběh, pohádku.
Celoroční vzdělávání je rozděleno do IB, které vycházejí z knih převážně českých autorů. Děti se seznamují s knihou, ale zároveň i s autorem a ilustrátorem knihy.
Projekt zakončíme společným čtením rodičů dětem na myslivecké chatě v červnu z knih, se kterými se děti seznámí v průběhu celého roku v IB.

Očekávané výstupy:

 • zájem o knihu, prohlížení knihy
 • soustředěný poslech
 • chápat význam slova „autor“, „spisovatel“, „ilustrátor“
 • dokázat vyhledat v knize zajímavé obrázky, informace, orientovat se v knize
 • šetrně zacházet s knihou
 • vyvolat zájem i u rodičů nabídkou knih, zájmem dětí
 • využívat knihovnu v šatně k zapůjčení knih domů
 • povídat si o slyšeném příběhu, pohádce
 • četba na pokračování při odpoledním čtení
 • zaujmout i širokou veřejnost k podpoře a potřebě „čtení“

 

Zdravá škola aneb jak na bacily
Cíle projektu

 • zaměřit se na zdravý a spokojený vývoj dítěte, na posilování imunitního systému, na tělesné a duševní zdraví.

Našim záměrem je aktivně děti učit rozlišovat vše co je pro jejich vývoj zdravé a naopak, co zdraví neprospívá.
Zdravými potravinami děti cíleně vést k ochotnější konzumaci zdravých jídel. Ve spolupráci se školní jídelnou nabízet dětem častěji ovoce a čerstvou zeleninu, cereální pečivo, luštěniny…  Ve dnech narozenin dětí, nerozdávat kamarádům sladkosti, ale obdarovat je ovocem, musli tyčinkami apod., rozvíjet tak správné stravovací návyky.
Chtěli bychom se také zaměřit v rámci zdraví dětí na předcházení nachlazení – ( rýma , kašel -horní cesty dýchací). Vysvětlit dětem vhodnou formou, jak je důležité dodržovat základní hygienické návyky. Ve spolupráci s rodiči, dbát na přiměřené oblečení dětí jak ve třídě, tak na vycházkách – otužování.
Podporovat u dětí kladný vztah k pohybu, který neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu. Zaměřit se na obohacení a rozšíření pohybových aktivit, nejen denního cvičení, ale také aktivně se zapojit do předplaveckého výcviku, účastnit se sportovních akcí pořádaných školou, obcí a ve spolupráci se ZŠ podnikat turistické výšlapy na Dašovský mlýn, Mařenku. Formou zábavné cesty jít s dětmi pěšky na Sádek a Vísky. Společně s rodiči podniknout pěší výlet na mysliveckou chatu, ke studánce „Verunka“ u Babic.

Očekávané výstupy:

 • osvojit si komplex základních hygienických návyků
 • získat vztah ke správné výživě
 • zapojit děti do řízeného i spontánního pohybu v průběhu celého dne
 • připravit s dětmi hudebně – pohybová pásma pro vystoupení na veřejnosti
 • ochutnávka zeleninových pomazánek pro rodiče (brokolicová, cizrnová…)
 • zapojit děti do přípravy svačin – mazací den
 • vnímat stolování jako společenský akt
 • naučit děti znát svoji míru
 • dodržovat pitný režim během celého dne
 • mlsáme zdravě
 • zapojit děti do před plaveckého výcviku
 • cvičení v přírodě, jaro – podzim (na hřišti, při vycházkách)
 • pohyb v přírodním terénu –vycházky do okolí, pobyt v lese u myslivecké chaty, vycházky k místním rybníkům
 • zapojit děti do pěstování bylinek v bylinkové zahradě ZŠ
 • dát rodičům možnost vyjádřit se anonymně ke způsobu stravování a skladbě jídel

Pojďte, budeme si hrát

Cíle projektu

 • porozumět významu dětské hry pro všestranný rozvoj dítěte
 • hru promítnout do všech částí výchovně vzdělávacího procesu
 • pomocí her vést dítě k samostatnosti
 • naučit děti mít z herních aktivit radost, zapojit do hry kamaráda, půjčit
 • hračku, šetrně s ní zacházet, uklidit hračku….
 • vytvářet a udržovat prostředí vhodná pro hru – herna, hřiště, zahrada

Děti předškolního věku většinu času věnují právě hře, která je jednou  z  vedoucích činností tohoto období. Jejím prostřednictvím se plynule rozvíjí celá osobnost. Spontánní hra a hra, ve které dítě někoho napodobuje, mu pomáhá poznávat okolní svět i sebe sama. Hra ve skupině má navíc svá pravidla a vede dítě k jejich respektování. V mateřské škole budeme děti ve všech typech herních aktivit podporovat. U menších dětí ve věku tří až čtyř let je zřejmé, že potřebují ke spokojené hře přítomnost dospělého člověka. Chlapci jsou sice více samostatní než dívky a nevadí jim hrát si s hračkou o samotě, dívky však vyžadují společnost a zapojení ostatních dětí, či dospělých do hry. Budeme to respektovat a volit herní činnosti s ohledem na věk dětí a jejich aktuální potřeby. Děti budeme k činnostem vhodně motivovat, využijeme propojení hry s dalšími složkami vzdělávání. Příkladem mohou být pohybové hry, které jsou zařazovány každodenně formou pohybových chvilek či řízené pohybové aktivity. Dramatická výchova volíme proto, aby děti seznámila s různými modelovými situacemi z reálného života, zároveň tím podpoříme dětskou fantazii.
Hračky a pomůcky budeme průběžně doplňovat i obměňovat. Děti se naučí s hračkami šetrně zacházet, naučí se půjčit hračku kamarádovi, stejně tak přizvat kamaráda do hry, přidělit role a dále spolupracovat. Děti si nehrají jen v herně MŠ, ale také na hřišti nebo zahradě za obecním úřadem. Zde se budou učit bezpečnému hraní na průlezkách a dodržovat smluvená pravidla.

Očekávané výstupy:

 •   umět si hrát a prožívat radost ze hry
 •   hrou poznávat svět, mezilidské vztahy a souvislosti
 •   lepší komunikace verbální i neverbální
 •   být samostatný, ale dokázat i aktivně spolupracovat, organizovat hru
 •   využít při hře fantazii, kreativitu, pohyb, pozitivní emoce
 •   dokázat zvolit hru podle situace, nálady, potřeby …
 •    respektovat smluvená pravidla
 • samostatný úklid hraček a zvolené hry

 

Adaptační program

1. Pozvánka na akce školy – vánoční besídka, tvoření, organizované výlety s dětmi, akce pořádané školou.
2. Pobyt v mateřské škole v době dopoledních činností, při pobytu venku.
Po předchozí domluvě je možné být s dětmi přítomni při každodenních činnostech a aktivně se jich zúčastnit, nutné je oznámit návštěvu alespoň jeden den dopředu.
3. Zápis do mateřské školy v měsíci květnu

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/o-nas-ms/